НАЧАЛОТО

 

    Фондация   "Сирак" е първата българска неправителствена организация, учредена след демократичните промени в страната в края на 1989 г.

    Учредителното събрание се провежда  на 19.09.1990 г.  в сградата на Световен търговски център “Интерпред” в присъствието на медии, държавни и обществени организации, известни български интелектуалци,  общественици и частни лица.

Мотото,  под което се обединяват учредителите на Фондацията е:

Да дадем бъдеще на децата, които са на всички !

 Учредителният протокол на Фондаця”Сирак” е подписан от 17 юридически  и физически лица:

 -Първи информационен екип на БНТ, представляван от г-н Величко Скорчев;   за Предаване "12+3" - Програма ”Хоризонт” на БНР - г-н Чавдар Стефанов;  Вестник “Земеделско знаме” ;  Търговска банка “Електроника”;   Национален съвет на БЧК ;  Фонд “Детство” - Доц.д-р Петър Милев;  Национален музей на образованието - гр.Габрово ;   Национална студентска асоциация”Зов”;  Музикалноиздателска къща “Балкантон”;   Фирма”Оксебит”;  Фирма “Лингватурс”  и

-Физически лица – Юлия Берберян, Маргарита Матева-Йорданова, Стоян Стоянов, Ст.н.с.І-ва ст. Доц.д-р Павлина Михйлова,  Марияна Силяновска и Ваня Дойчинова.

Изброените по-горе  юридически лица и господата проф. Павел Герджиков, проф. Анатолий Кръстев и г-н Валентин Велинов – директор на Дом за деца без родители в гр.Пловдив, са и първият състав на Настоятелството – висш орган за управление на Фондацията според приетия тогава Учредителен акт.

 За председател на Фондация “Сирак” е избрана г-жа Юлия Берберян, а за генерален директор -  г-жа Маргарита Матева-Йорданова.

    Ha 20 ноември 1990 г. в Зала "България" прозвуча първият благотворителен концерт,  целящ връщането към потъпканите и забравени добротели на милосърдието. Големите имена на съвременната ни музикална култура  виолончелистът проф. Анатолий Кръстев, пианистът Боян Воденичаров, певицата Александрина Пендачанска, диригентът Пламен Джуров и Камерен ансамбъл "Софийски солисти" посветиха този вдъхновен и прекрасен концерт на Фондация "Сирак" ,  за да докажат своята съпричастност към проблемите на децата, лишени от любовта и топлината на семейния дом, както и за да се разшири кръгът от съмишленици на фондацията. Духът на тази незабравима вечер бе запечатан в запис, осъществен от  Музикално-издателска къща"Балкантон" благодарение на дарителския жест на своите създатели, които отстъпиха всичките си изпълнителски права за грамофонната регистрация на Фондация "Сирак". Издаването на грамофонната плоча е спонсорирано от "Балкантон".

Промени в регистрацията: От 1993 г. Председател на Фондация” Сирак” е г-жа Маргарита Матева - Йорданова,  а изпълнителен директор - доц.д-р Петър Милев.

 След приемане на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Фондация “Сирак” приема нов Устав в съответствие с изискванията на закона и се пререгистрира с Решение № 2/14.02.2002 г .по фирмено дело 12197/1990 на Софийски градски съд със статут на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Настоятелство: Български червен кръст, Национален музей на образованието - гр.Габрово, Павлина Димитрова Михайлова, Павел Иванов Герджиков, Анатолий Добрев Кръстев, Петър Георгиев Галев, Маргарита Михайлова Матева-Йорданова

Управителен съвет : Маргарита Михайлова Матева-Йорданова-Председател, и членове: Венцислав Будимиров Луканов и Владислав Михайлов Георгиев.

 

Фондация “Сирак” работи на обществени начала и няма щатна администрация и сътрудници.

Основен екип: 

Нина Тодорова - програмен ръководител, социален работник – педагог

Нина Димова    - програмен ръководител, социален работник – социолог

Ася Ценова       - психолог

 

М И С И Я

    Фондация “Сирак” осъществява дейност за подобряване условията на живот, възпитанието и образованието на децата, лишени от родителска грижа – биологични и социални сираци, в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, като за целта:

-          Разработва нализи за прилаганите практики за отглеждане, възпитание и образование на децата, лишени от родителска грижа и действащото законодателство в България и прави предложения пред компетентните органи за привеждането им в съответствие със заложените норми в Конвенцията на ООН за правата на детето и най-добрите световни практики за намаляване на социалния риск в детска възраст;

-          Участва чрез свои представители в консултативни държавно-обществени или обществени комисии, работни групи, съвети и др. по проблемите на децата;

-          Организира обучение и квалификация за специалисти от общински и неправителствени органи и организаци и студенти от ВУЗ по проблемите на децата, лишени от родителска грижа, и прилагане на най-добрите практики и алтернативни на институционалните мерки за закрила, както и организира и провежда обучения за кандидати за приемни родители и осиновители;

-          Осигурява защита на правата и интересите на децата лишени от родителска грижа; разработва и изпълнява програми за отглеждането им в семейна среда, прилагайки най-съвременни алтернативни методи и методики от световната практика;

-          Подпомага разгръщането на творческите способности, повишаване на образованието и квалификацията на деца, лишени от родителска грижа, до навършване на пълнолетие и/или завършване на средно или висше образование, като осигурява консултации с необходимите специалисти, участие в образователни и квалификационни курсове, осигурява стипендии;

-          Осигурява медицинска, психологическа, социална, правна и финансова помощ за деца, лишени от родителска грижа, и отглеждащи ги приемни семейства;

-          Осъществява многостранна дейност за превенция на социалното сирачество и отказа от родителство, както и за повишаване на родителската култура и умения;

-          Развива система от дейности за повишаване социалната ценност на детето в обществото и гарантиране на уважение и зачитане на неговото достойнство и недопускане на насилие, жестокост, безнравственост, манипулиране и нехуманно отношение към деца;

-          Осигурява финансирането на дейности, насочени към решаване на проблемите на деца в риск, чрез участие в конкурси за финансиране на проекти в тази област, разработване и изпълнение на съвместни проекти с други организации и НПО и дарителство.

 

ВПИСВАНИЯ и РЕГИСТРАЦИИ:

 

    Фондация “Сирак” е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност на Министерство на правосъдието под № 20030226017

Фондация “Сирак” притежава :

    Удостоверение за регистрация № 489 за предоставяне на социални услуги – Обучение, подготовка, консултиране и подкрепа на кандидатите за приемно семейство и утвърдените приемни семейства, издадено от  Агенция  за социално подпомагане на Министерство на труда и социалната политикал

    Удостоверение за регистрация № 490 за предоставяне на социални услуги –Център за консултации и подкрепа, издадено от Агенция  за социално подпомагане на Министерство на труда и социалната политика.

Лиценз № 0028 /2004 на Държавна агенция за закрила на детето - за социални услуги за деца.

History of project

In this part you can describe the project's history and give reasons for its creation. It is convinient to mention project milestones and honor participating people.

Our users

Here you can describe a typical user and why this project is important to them. It is good to motivate your visitors so that they come back to your website.

Търсене